Zesumme gläich, zesummen anescht – D´Jugend vun haut an all senge Facetten Jugendtreff Norden & Anne asbl

Ziel vun dësem inklusive Projet ass et jonk Leit mat an ouni intellektuell Beanträchtegung mëttels Fotografie zesummen ze bréngen. An reegelméissegen Treffe sollen sech déi Jonk an Alldagssituatioune fotograféieren, fir uschléissend eng Fotosausstellung ze realiséieren, wou si drop opmierksam maachen, wéi ënnerschiddlech awer och gläich d´Liewensweeër vun de jonke Leit hautdesdaags sinn.